Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Palac-obrzycko.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.palac-obrzycko.pl
• Data publikacji strony internetowej: 2013-11-22
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Treści niedostępne:
• nie wszystkie multimedia posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
• część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
• nie zawsze zachowany jest wymagany kontrast tekstu do tła.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Kałużny, e-mail: skaluzny@amu.edu.pl telefon:+48 61 829 2801 .
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Centrum Marketingu UAM
Adres: ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
E-mail: dostepnosc@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 44 11
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku

Adres: Obrzycko- Zamek 1, 64-520 Obrzycko

Osoba wypełniająca formularz: Sebastian Kałużny (obrzycko@amu.edu.pl, tel. 519 340 562)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż teren dookoła budynku jest nieutwardzony. Wejście główne do budynku posiada schody, natomiast pochylnia/ winda ulokowana jest od innej strony budynku – od strony rzeki Warty. Wnętrze budynku w ogóle nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (brak wind, brak schodów z poręczami, brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami). Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Stron internetowa obiektu: www.palac-obrzycko.pl Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: Tel. 61 829 28 00